Backpack Starter

زبان آموزان عزیز، برای دانلود هر یک از فایل ها روی آن کلیک نمایید Backpack starter mp3 CD

Ramesh, D

زبان آموز عزیز برای اجرای آزمون باید در قسمت E-mail این آدرس نوشته شود: ahmadi.mehrdad20@yahoo.com برای سهولت از اینجا کپی کرده و در قسمت مربوطه درج کنید بعد از اینکه امتحان دادید، نتیجه ( نمره ) آزمون به ایمیل ahmadi.mehrdad20@yahoo.com ارسال می گردد. پس لازم است که نام و نام خانوادگی، نام مدرس ، و […]

؟؟??