درباره ما

مدیران و موسسان آموزشگاه زبان دنیز


موسی رامش

لطفعلی جوانبخت

مهرداد احمدی


مجوز فعالیت آموزشگاه زبان دنیز ( شعبه سبلان ) با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با شماره مجوز 19000/2629/407


مجوز فعالیت آموزشگاه زبان دنیز ( شعبه حافظ ) با مجوز رسمی از اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با شماره مجوز 1901/21932/407


؟؟??