محتوای آموزشی پایه هشتم

درس 6 مکالمه صفحه 48 جملات نمونه (practices) صفحه 49 لغات جدید spelling and pronunciation  صفحه 51 فعالیت

؟؟??